Konsekwencje oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Konsekwencje oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, która jest niewypłacalna, czyli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych np. nie posiada środków wystarczających na pokrycie bieżących potrzeb i spłacanie rat kredytu. Po złożeniu wniosku Sąd bada, czy nie występuje chociażby jedna z przesłanek negatywnych ogłoszenia upadłości, wskazanych w przepisach Prawa upadłościowego. Jakie są negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości? W jakich przypadkach sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Co dzieje się w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Oddalenie wniosku przez sąd nie zawsze oznacza, że dłużnik bezpowrotnie utracił możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać, iż nowe okoliczności w sprawie, jak na przykład wypadek i utrata zdolności zarobkowej, mogą przesądzić o tym, że po złożeniu kolejnego wniosku, sąd biorąc pod uwagę m.in. względy słuszności oraz względy humanitarne, ogłosi wobec dłużnika upadłość konsumencką. Należy jednak dodać, że wiele zależy od tego, czy przyczyną oddalenia pierwszego wniosku była bezwzględna negatywna przesłanka czy względna negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Bezwzględna negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Sąd obligatoryjnie oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W tym przypadku nie są brane pod uwagę ani względy słuszności, ani względy humanitarne.

Względne negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w przypadku gdy:

  1. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, według przepisów dot. upadłości konsumenckiej, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • uchylono ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli,
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  1. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności,
  2. dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne.

Są to względne przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ponieważ we wskazanych sytuacjach przeprowadzenie postępowania może być uzasadnione względami humanitarnymi lub względami słuszności.

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dłużnik w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć zażalenie na postanowienie do sądu II instancji. Zażalenie powinno spełniać wymogi pisma procesowego, a także zawierać następujące elementy: wskazanie zaskarżonego postanowienia, wniosek oraz uzasadnienie.

Sąd II instancji może:

  • uchylić postanowienie sądu I instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania,
  • oddalić zażalenie.

Co istotne, sąd II instancji nie orzeka o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Uwzględniając zażalenie, przekazuje sprawę sądowi I instancji, który ponownie dokonuje analizy sprawy.

Należy mieć na względzie, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to postępowanie kilkuetapowe, dość skomplikowane. Łatwo popełnić błąd, który może kosztować brakiem możliwości ponownego złożenia wniosku przez okres 10 lat. Niezaprzeczalnie warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który między innymi krok po kroku wyjaśni przebieg procedury. Więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl/proces/.