Jak dochodzić odszkodowania od pracodawcy?

Jak dochodzić odszkodowania od pracodawcy?

Jeśli pracownik zdecyduje się na wystąpienie do swojego pracodawcy z roszczeniem odszkodowawczym, podczas postępowania sądowego nie może powoływać się jedynie na fakt zaistnienia wypadku przy pracy, który stwierdzony został protokołem powypadkowym. Poszkodowany musi udowodnić ciążącą na pracodawcy odpowiedzialność, wynikającą z dopuszczenia się czynu niedozwolonego, poniesioną szkodę oraz zależność pomiędzy wypadkiem a powstaniem szkody. To na pracowniku spoczywa w tym przypadku ciężar dowodu. Podstawową zasadą odpowiedzialności będzie tu zasada winy. Zgodnie z art. 415 k.c. – kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia.

W tym przypadku jako winę pracodawcy można uznać zaniedbania, wynikające z braku odpowiednich, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest także dostarczenie pracownikom bezpiecznych narzędzi pracy oraz wszelkich pomieszczeń i budynków, przeznaczonych do tego celu. Można więc śmiało stwierdzić, że odpowiedzialność pracodawcy obejmuje również sytuacje, kiedy odpowiednie warunki użytkowania pomieszczeń nie zostały zapewnione.

Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie ryzyka

Odpowiedzialność pracodawcy może być rozpatrywana również na zasadzie ryzyka. Wynika to z art. 435 k.c i dotyczy szczególnie pracodawców, prowadzących taką działalność jak: zakłady energetyczne, transportowe, huty czy kopalnie.

Co ważne, dochodząc roszczeń odszkodowawczych od pracodawcy, którego odpowiedzialność jako prowadzącego przedsiębiorstwo wprawiane w ruch siłami przyrody oparta jest na zasadzie ryzyka (art. 435 § 1 k.c.), nie ma konieczności określania czy można mu przypisać winę lub bezprawne niedbalstwo w zakresie obowiązków dotyczących stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wina lub brak winy pracodawcy nie jest w tym przypadku przesłanką odpowiedzialności.

Do czynników, które mogą wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy są w tym przypadku: siła wyższa (taka jak pożar, powódź lub zamieszki), wyłączna wina poszkodowanego pracownika lub osoby trzeciej, za którą pracodawca nie odpowiada.

Więcej informacji dotyczących odszkodowań za wypadek przy pracy można znaleźć na blogu: http://www.solace.pl/rodzaje-spraw/odszkodowanie-po-wypadku-w-pracy/.