Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. – pierwsza ustawa zasadnicza wolnej Polski

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. – pierwsza ustawa zasadnicza wolnej Polski

W pamięci przeciętnego Polaka spośród wszystkich najwyższych aktów prawnych zachowały się jedynie dwa: Konstytucja 3 maja oraz obecnie obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. O ile Konstytucja 3 maja była historycznie niezwykle ważna, o tyle największe emocje – zwłaszcza ostatnio – wzbudza ustawa zasadnicza z 2 kwietnia 1997 roku. Jakie idee przyświecały jej twórcom i co zmieniła w polskim życiu politycznym?

Długa droga do konstytucji

Obecnie obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku przez przeważającą większość posłów i senatorów biorących udział w głosowaniu (choć dopiero w trzecim czytaniu). Następnie została przyjęta przez obywateli w referendum z 25 maja, którego ważność uznał Sąd Najwyższy. Po spełnieniu wszelkich wymogów prawnych, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej weszła w życie 17 października 1997 roku po uprzednim podpisaniu jej przez Prezydenta.

Ustawa zasadnicza z 1997 roku była pierwszym aktem prawnym tego typu powstałym w całości po przemianach ustrojowych. Do jej stworzenia i uchwalenia środowisko „Solidarności” dążyło jeszcze przed wyborami w 1989 roku. Byłym opozycjonistom udało się to dopiero po 18 latach, co miało wynikać nie z opieszałości polityków, ale z braku spójnej wizji ustrojowej państwa Polskiego. Między innymi z tego właśnie powodu w ustawie zasadniczej z 1997 r. na pierwszym planie (rozdz. 1) znalazły się podstawowe zasady określającej ustrój, za nimi zaś autorzy umieścili przepisy dotyczące statusu prawnego jednostki (więcej o budowie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i zamieszczonym w niej systemie źródeł prawa znajdziesz w podręcznikach prawniczych w Profinfo.pl).

Kluczowe zasady naczelne

Jednym z najważniejszych punktów Konstytucji z 1997 roku jest katalog zasad naczelnych, o który jej twórcy zadbali w sposób szczególny. Znajdujemy w nim m. in. zasady mówiące o tym, iż Polska jest demokratycznym i unitarnym państwem prawa, że rolę zwierzchnika pełni Naród, zaś nadrzędne źródło prawa stanowi konstytucja. Do zawartych w obowiązującej ustawie zasadniczej zasad naczelnych należą również zasady ustanawiające trójpodział władzy, pluralizm polityczny, samorządność, a także gwarantujące wolność gospodarczą i ochronę własności.

Konstytucja wprowadziła też pewną równowagę pomiędzy organami władzy wykonawczej. Liczne kompetencje z zakresu praktycznie wszystkich dziedzin działalności państwa trafiły w ręce prezydenta. Wzmocniona została również pozycja rządu, a uprawnienia stojącego na jego czele premiera zostały wyraźnie rozszerzone.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku, jak każdy akt prawny, nie jest wolna od wad i niedociągnięć. Jednak do czasu uchwalenia nowej ustawy zasadniczej stanowi postawę funkcjonowania państwa Polskiego. Jak długo będzie obowiązywać, tak długo musi być przestrzegana przez wszystkich obywateli bez względu na ich światopogląd oraz zapatrywania polityczne.