Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy pożyczkowej?

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy pożyczkowej?

Kardynalnym błędem, który popełnia nagminnie nawet co 10. Polak, jest nieczytanie umów, pod którymi składany swój własnoręczny podpis, godząc się na warunki przedstawionego kontraktu. Może to być brzemienne w skutkach również dla naszych finansów, jeśli na przykład podpiszemy niekorzystną dla nas umowę pożyczkową. Zawsze przed podpisaniem umowy powinniśmy ją przeczytać i zrozumieć wszystkie jej postanowienia. Co powinna zatem zawierać umowa pożyczkowa?

Formalna podstawa zaciągania pożyczki

Pożyczka do kwoty 255 550 zł udzielona w Polsce jest traktowana w świetle przepisów ustawy o kredycie konsumenckim jak właśnie taki kredyt. To powoduje, że firmy pożyczkowe udzielające swoim klientom takich zobowiązań, powinny trzymać się przy pisaniu umów pożyczkowych przepisów określonych dla kredytu konsumenckiego. Umowa pożyczki musi szczegółowo określać:

 • wysokość pożyczki (całkowitą jej kwotę),
 • wysokość kosztów, wraz z oprocentowaniem, prowizjami i opłatami dodatkowymi,
 • tabelę opłat i prowizji,
 • harmonogram spłaty zobowiązania,
 • możliwość dokonania przedterminowej spłaty pożyczki,
 • możliwość odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy kredytu konsumenckiego (umowy pożyczki).

Oprócz tego także i przepisy Kodeksu cywilnego wskazują poszczególne elementy składowe umowy pożyczki. Umowa taka jest podstawą formalną do udzielenia zobowiązania pożyczkowego. Na mocy kontraktu pożyczkodawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, bądź oznaczonych co do gatunku rzeczy. Z kolei pożyczkobiorca, czyli przyjmujący zobowiązuje się do zwrotu takiej samej ilości środków pieniężnych lub rzeczy, w ściśle określonym czasie. Umowa pożyczki może być w świetle prawa cywilnego zawierana w formie ustnej, dla kwot do 500 zł, albo w formie pisemnej, która jest korzystna dla obu stron dla ewentualnych celów dowodowych.

Elementy umowy pożyczki

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego umowa pożyczki podpisywana między innymi z firmą pozabankową udzielającą tzw. chwilówki, powinna zawierać obowiązkowo elementy takie jak:

 • data zawarcia umowy,
 • miejsce zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron umowy, tj. pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, poprzez wskazanie ich danych osobowych lub nazwy, a także adresu i danych ewidencyjnych – numer KRS i NIP, a dla osoby fizycznej dane personalne i numer dowodu tożsamości,
 • przedmiot umowy – kwota pożyczki,
 • warunki dokonania zwrotu pożyczki, w tym wysokość oprocentowania i odsetek, waluta pożyczki, ilość rat i ich typ,
 • warunki wypowiedzenia umowy pożyczki,
 • opcja wcześniejszej spłaty pożyczki,
 • oświadczenie o sytuacji finansowej pożyczkobiorcy,
 • własnoręczne podpisy stron umowy.

W przypadku, gdy klient nie rozumie niektórych postanowień umowy pożyczki lub są one dla niego kompletnie niejasne lub niekorzystne, nie powinien podpisywać takiego dokumentu. Firma pożyczkowa powinna wówczas zweryfikować postanowienia umowy i zmienić je w taki sposób, aby odpowiadały obecnie obowiązującym przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim.