Jedna grupa międzyoddziałowa dla uczniów klas ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Jedna grupa międzyoddziałowa dla uczniów klas ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Czy istnieje podstawa prawna , która umożliwia w roku 2019/2020 łączenie zajęć kształcenia zawodowego (teoretycznego i praktycznego) w grupy międzyoddziałowe w obrębie tego samego zawodu dla uczniów z pierwszych klas ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych? Jeśli tak to czy jest to możliwe w obydwu typach szkół – branżowej szkole I stopnia i technikum?

Odpowiedź:

W latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 w technikum, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum oraz w latach 2019/2020 – 2022/2023 w branżowej szkole I stopnia, w której prowadzi się klasy branżowej szkoły I stopnia przeznaczone dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego mogą być realizowane w oddziale lub w grupie międzyoddziałowej (projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – § 3).

Uzasadnienie:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zakłada zastąpienie dotychczasowych dwóch odrębnych delegacji ustawowych, na podstawie których minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego (art. 46 ust. 1) oraz podstawę programową kształcenia w zawodach (art. 47 ust. 1 pkt 2) jedną delegacją do określenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego (projektowany art. 46 ust. 1). Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego to 1 września 2019 r., przy czym, stosownie do przepisów przejściowych zawartych w art. 82 – art. 84 projektu ustawy:

  • w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia, dotychczasowego czteroletniego technikum, pięcioletniego technikum oraz szkół policealnych, którzy rozpoczną kształcenie począwszy od roku szkolnego 2019/2020 będzie miała zastosowanie klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego oraz podstawy programowe kształcenia w zawodach wydane na podstawie zmienionego art. 46 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe;
  • w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia, dotychczasowego czteroletniego technikum oraz szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem szkolnym 2019/2020 będzie miała zastosowanie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawa programowa kształcenia w zawodach wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów ustawy Prawo oświatowe.

Ponadto rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w § 1 określa ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz przedstawia klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Z treści § 2 wynika, że przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od roku szkolnego 2019/2020 m.in. w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020r., klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum.

Zapisy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691), wskazują, że dopuszcza się w szkołach organizowanie zajęć edukacyjnych w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy (§ 13 ust. 1). W przywołanym zapisie ustawy wyszczególnia się elementy ramowych planów nauczania, w tym wskazując konieczność określenia warunków i sposobu realizacji zajęć edukacyjnych uwzględniając w szczególności zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach. W przypadku uczniów rozpoczynających naukę od 1 września 2019 r. w klasach technikum i branżowej szkole I stopnia niezależnie od podbudowy uczniowie tych klas będą realizowali tę samą podstawę programową. W związku z powyższym jest możliwe łączenie uczniów klas technikum po gimnazjum z uczniami technikum po szkole podstawowej, podobnie w przypadku branżowej szkoły I stopnia. Uregulowanie prawne tej kwestii prawdopodobnie znajdzie swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, które obecnie jest w fazie projektu aktu prawnego.

Zapamiętaj!

W przypadku uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym w klasach technikum i branżowej szkole I stopnia niezależnie od podbudowy uczniowie tych klas będą realizowali tę samą podstawę programową. Jest więc możliwe łączenie uczniów klas technikum po gimnazjum z uczniami technikum po szkole podstawowej, również w przypadku branżowej szkoły I stopnia.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691) – § 13 ust. 1,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316) – § 1 i § 2,
  • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2245) – art. 46 ust. 1, art. 47 ust. 1 pkt 2, art. 82 – 84,
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – § 3.

Jacek Miklasiński
wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl