48 milionów będzie kosztować rewitalizacja zbiornika na Wisłoku

48 milionów będzie kosztować rewitalizacja zbiornika na Wisłoku

22 lipca br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w obecności wicewojewody podkarpackiego Lucyny Podhalicz oficjalnie podpisano umowę na realizację inwestycji przez dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzatę Wajdę oraz wykonawcę. W wydarzeniu uczestniczył także prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Zbiornik przystopniowy Rzeszów powstał w 1974 roku poprzez spiętrzenie wód rzeki Wisłok stopniem wodnym. Po przegrodzeniu jazem rzeki Wisłok, osadzany na dnie zbiornika materiał powodował stopniowe zmniejszanie jego objętości. Obecnie objętość zbiornika wynosi 1/3 pierwotnej. Powierzchnia swobodnego lustra wody z 68,2 ha zmalała do 29,1 ha. Początkowa wg stanu w 1974 roku, pojemność zbiornika wynosiła 1,8 mln m3. Po 10 latach eksploatacji w 1984 roku na skutek zamulenia zbiornik stracił 33% pojemności (z 1,8 mln m3 do 1,2 mln m3), a po 12 latach zamulenie wzrosło do 42%. – tym samym pojemność w 1986 rok wynosiła 1,05 mln m3. Aktualnie jego pojemność wynosi ok. 0,67 mln m3.

Realizacja prac objętych przedsięwzięciem, ma na celu przywrócenie utraconej ok. 0,68 mln m3 pojemności zbiornika. Usunięcie osadów z czaszy zbiornika pozwoli zatem na utrzymanie podstawowych funkcji technicznych piętrzenia stopnia wodnego.

Do 31.12.2017r. administratorem zbiornika był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. W styczniu 2018 roku w związku z wprowadzoną reformą gospodarki wodnej, nowym administratorem obiektu stał się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Po przejęciu dokumentacji od poprzedniego inwestora, w maju 2018 roku RZGW w Rzeszowie podpisało umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków POIiŚ 2014-2020.

W sierpniu 2018 roku RZGW Rzeszów wszczął procedurę administracyjną polegającą na uzyskaniu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzji o warunkach prowadzenia działań w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.

W marcu 2019 r. zostało wszczęte postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przygotowanie postępowania przetargowego, zostało poprzedzone m.in. opracowaniem szczegółowego opisu technologii, zakresu i harmonogramu planowanych prac.

Wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm: EFB Partner Jerzy Kruczyński z Serocka oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego S.A. z Warszawy. Zgodnie ze złożoną ofertą wartość prac objętych zamówieniem , realizowanym w formule „zaprojektuj i wybuduj” wyniesie 48.711.999,96 zł, z czego 85% pochodzić będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, zadanie będzie realizowane z zachowaniem szczególnej dbałości o aspekty środowiskowe pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. Miejsca czasowego składowania wydobytego namułu zostały wyznaczone poza obszarem Natura 2000, co pozwoli na uniknięcie ingerencji w cenne przyrodniczo lasy łęgowe. Wydobyty urobek będzie składowany jedynie czasowo (tj. w okresach od października do kwietnia), a po odsączeniu wody i częściowej mineralizacji zostanie wywieziony i zagospodarowany przez wykonawcę robót.

Również prace odmuleniowe będą wykonywane w cyklach obejmujących miesiące od października do lutego. Wszystkie przedstawione wyżej działania minimalizujące pozwolą na znaczne ograniczenie uciążliwości (związanych z hałasem i utrudnieniami komunikacyjnym) z jakimi potencjalnie mogą się liczyć osoby mieszkające w rejonie realizowanego przedsięwzięcia. Rozpoczęcie robót przewidziane jest we wrześniu 2019 r, natomiast zakończenie prac Etapu 1 nastąpi w lutym 2022 roku, a Etap 2 sfinalizowany w do końca 2022 roku.